Психолого-педагогическое сопровождение

Служба психолого-педагогического и социального сопровождения:
http://sch1861u.mskobr.ru/info_add/sluzhba_psihologo-pedagogicheskogo_i_social_nogo_soprovozhdeniya/